ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Polskich Podróżników w Iławie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2024Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2024

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Sekretarka

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Polskich Podróżników w Iławie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Polskich Podrózników w Iławie

Data udostępnienia: 2024-03-26

Ogłoszono dnia: 2024-03-26

Termin składania dokumentów: 2024-04-12 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2024

Zlecający: Kazimierz Tyszkiewicz

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie średnie.
 3. Znajomość przepisów Prawa Oświatowego i aktów wykonawczych, Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy.
 4. Biegła znajomość obsługi komputera, oprogramowania biurowego oraz urządzeń biurowych.
 5. Znajomość zasad funkcjonowania szkoły publicznej prowadzonej przez gminę miejską.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki ekonomiczne lub administracyjne.
 2. Bardzo dobra organizacja pracy własnej, skrupulatność.
 3. Znajomość programów i platform: SIO, SIOEO, PUEZUS, Librus, iArkusz, E-Nadawca, WizjaNet, e-doręczenia GUS, mLegitymacja, SRS, Konkursy przedmiotowe KO.
 4. Umiejętność wyszukiwania i interpretacji przepisów prawnych.
 5. Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.
 6. Radzenie sobie w sytuacji stresowej.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

I Sprawy uczniowskie:
 • Dokonywanie zapisów/wypisów uczniów do/ze szkoły.
 • Prowadzenie Księgi Ewidencji oraz Księgi Ucznia
 • Prowadzenie rejestru legitymacji, wydawanie legitymacji szkolnych i mlegitymacji.
 • Wydawanie duplikatów dokumentów.
 • Prowadzenie rejestru i wydawanie zaświadczeń uczniowskich.
 • Kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • Prowadzenie arkuszy ocen uczniów.
 • Prowadzenie ewidencji wydanych świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty.
 • Przygotowywanie i rejestrowanie decyzji o nauczaniu indywidualnym oraz informacji o zwolnieniach z zajęć.
II Sprawy kadrowe:
 • Tworzenie list obecności pracowników szkoły.
 • Prowadzenie ewidencji obecności pracowników oraz ewidencji urlopów i zwolnień.
 • Pobieranie zwolnień lekarskich z PUEZUS.
 • Prowadzenie teczek akt osobowych.
 • Wydawanie dokumentów kadrowo-płacowych.
 • Prowadzenie ewidencji delegacji służbowych.
 • Wypisywanie zaświadczeń pracowniczych.
 • Zamawianie legitymacji służbowych nauczyciela.
 • Wpisywanie zdarzeń kadrowych do programu WizjaNet kadry
III Pozostałe
 1. Prowadzanie kancelarii szkoły zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 2. Nadawanie korespondencji na platformie e-nadawca oraz e-doręczenia.
 3. Prowadzanie zakładowej składnicy akt.
 4. Wykonywanie czynności biurowych, pisanie i redagowanie pism, przygotowywanie dyplomów i podziękowań.
 5. Prowadzanie programu Librus e-sekretariat, e-świadectwa + arkusze ocen, e-plan lekcji.
 6. Pomoc przy administrowaniu Librus synergia (e-dziennik).
 7. Obsługa interesantów.
 8. Przeglądanie monitoringu w sytuacjach awaryjnych.
 9. Drukowanie świadectw szkolnych.
 10. Zamawianie podręczników i ćwiczeń. Wnioskowanie o dotacje na podręczniki i ćwiczenia.
 11. Prowadzanie sprawozdawczości do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).
 12. Prowadzanie ewidencji oraz zamawianie druków ścisłego zarachowania.
 13. Wpisywanie projektów oraz aneksów do arkusza organizacji szkoły do systemu iArkusz, przygotowywanie danych uczniowskich zawartych w arkuszu organizacji szkoły.
 14. Prowadzanie Systemu Informacji Oświatowej (SIO).

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1. Praca na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe
2. Praca w wymiarze 1 etatu – jednozmianowa.

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, wykształcenia oraz umiejętności;
 2. kserokopie świadectw pracy;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie;
 4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: 
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2019r. Dz. U.  poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), publ. Dz.Urz. UE L Nr 119, s 1 w celach związanych z zatrudnieniem w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Polskich Podróżników w Iławie”;
 5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-04-12 15:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Sekretarki”
c. Miejsce:
Oferty należy składać bezpośrednio w pok. 6 (Sekretariat Szkoły) lub za pośrednictwem poczty na adres:
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Polskich Podróżników w Iławie, ul. Skłodowskiej 31, 14-200 Iława
(liczy się data wpływu do Szkoły).

VII. Informacje dodatkowe:

- Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
- Data planowanego zatrudnienia: 01.07.2024 r.
- Regulamin naboru dostępny jest na stronie BIP szkoły (http://bip.sp4.umilawa.pl).
- Dodatkowe informacje można uzyskać u pana Damiana Fijałkowskiego osobiście (gab. 23a) lub pod numerem telefonu 89 649 41 98 wew. 104.
« powrót do poprzedniej strony