ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Polskich Podróżników w Iławie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Stołówka / świetlica

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Regulamin stołówki szkolnej

Informacja ogłoszona dnia 2021-09-04 11:39:49 przez Damian Fijałkowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • 1
Podstawa Prawna
 • 106 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2020 poz. 1327)
 • &86 Statutu Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Polskich Podróżników w Iławie
 • 2
Postanowienia ogólne
 • W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę szkolną.
 • Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej.
 • Stołówka szkolna nie funkcjonuje w czasie ustawowych dni wolnych od pracy, świąt i przerw
  w zajęciach szkolnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych.
 • Regulamin korzystania ze stołówki określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez uczniów i pracowników szkoły z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.
 • Aktualny tygodniowy jadłospis umieszczany jest na tablicy informacyjnej
  w stołówce szkolnej oraz na szybie pomieszczenia pana woźnego.
 • Obiad wydawany jest uczniom na podstawie listy uczniów zgłoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych, którzy uiścili opłatę za posiłki.
 • 3
Uprawnienia do korzystania ze stołówki
 • Do korzystania z posiłków przyrządzonych przez kuchnię szkolną i wydawanych w stołówce szkolnej uprawnieni są:
 • uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Iławie wnoszący opłaty indywidualne,
 • uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Iławie, których obiady refundowane są przez ośrodki pomocy społecznej i inne podmioty,
 • nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 4 w Iławie.
 • Zapisu  uczniów do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej dokonuje się na podstawie złożonej przez rodziców/opiekunów prawnych  „Karty zgłoszenia dziecka do korzystania z obiadów
  w stołówce szkolnej”, stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu.
 • Karta zgłoszenia dziecka do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej dostępna jest w świetlicy szkolnej oraz do pobrania na stronie internetowej szkoły.
 • Warunkiem korzystania z obiadów refundowanych przez MOPS/GOPS lub inne instytucje
  jest powiadomienie kierownika świetlicy przez rodziców/opiekunów prawnych oraz przedłożenie decyzji lub pisemnego potwierdzenia przyznania dożywiania dla dziecka, a także „Karty zgłoszenia dziecka do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej”
 • 4
Odpłatność za obiady
 • Wysokość opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala Dyrektor Szkoły  
  w porozumieniu z Organem Prowadzącym.
 • Zmianę wysokości opłat za obiady dyrektor może wprowadzić w każdym czasie, jeżeli zaistnieje konieczność zmiany po przeliczeniu kosztów.
 • Informacja o wysokości opłat za posiłki w poszczególnych miesiącach umieszczana jest na tablicy informacyjnej, drzwiach wejściowy do szkoły i na szkolnej stronie internetowej.
 • Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do terminowego i regularnego wnoszenia należnych opłat. W przypadku zalegania z opłatami, uczniowi nie zostanie wydany posiłek. 
 • 5
Wnoszenie opłat za obiady
 • Odpłatności w formie przelewu bankowego należy dokonywać na konto:
  Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Iławie /Bank Millennium 05 1160 2202 0000 0003 8805 3288
 • Rodzic/opiekun prawny, który z ważnych przyczyn nie może dokonywać opłat za obiady  przelewem, powinien zwrócić się z pisemną prośbą do Dyrektora Szkoły o zmianę formy płatności na gotówkową.  
 • Opłatę za wyżywienie wnosi się za cały miesiąc z góry. Informację o terminach płatności umieszcza kierownik świetlicy na szkolnej stronie internetowej - w zakładce „Świetlica/Stołówka”, na tablicy informacyjnej przy szkolnej stołówce oraz na szybie drzwi wejściowych do szkoły.
 • Za  termin dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy.
 • Płatności za posiłki muszą być zgodne z kwotą naliczoną przez kierownika świetlicy.
 • Nie dopuszcza się dokonywania przez rodzica/opiekuna prawnego zaokrągleń lub samodzielnego naliczania kwot za posiłki.  
 • Wszelkie zmiany w naliczeniach należy ustalać z kierownikiem świetlicy.
 • Za prawidłowo dokonaną wpłatę uznaje się opłacenie należności określonej przez szkołę z podaniem wymaganych informacji w tytule przelewu:
 • -imię i nazwisko dziecka oraz klasa, do której uczęszcza
 • -nazwa szkoły
 • -miesiąc, za który dokonywana jest wpłata
 • Nieobecność ucznia w szkole oraz dni wolne od zajęć lekcyjnych nie zwalniają z konieczności przestrzegania terminu, o którym mowa w § 5 pkt. 3.
 • 6
Postępowanie w przypadku braku opłaty za obiady
 • W sytuacji kiedy rodzice lub opiekunowie prawni dziecka nie dokonają wpłaty za obiady w terminie określonym w  niniejszym regulaminie, otrzymają wezwanie/przypomnienie o konieczności uiszczenia opłaty. Informacja taka jest przekazywana telefonicznie lub przez e-dziennik. Rodzice po otrzymaniu przypomnienia są zobligowani do natychmiastowego dokonania wpłaty. Jej brak skutkuje skreśleniem dziecka z listy korzystających z obiadów, a wobec rodziców/opiekunów wszczyna się procedury mające na celu ściągnięcie zaległych należności zgodnie z obowiązującym prawem. 
 • 7
Zwrot za niewykorzystane obiady
 • Zwrot poniesionych kosztów następuje z powodu choroby ucznia, wyjazdu na wycieczkę, konkurs, turniej sportowy itp.
 • Obowiązek zgłaszania nieobecności dziecka na obiedzie należy do płacącego za obiady, a nie
  do wychowawcy klasy.
 • W celu uzyskania odliczenia, każdą nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić
  z jednodniowym wyprzedzeniem osobiście lub telefonicznie (89) 649 24 43,  najpóźniej do godz. 10.00.
 • Nie ma możliwości zwrotu za obiad tego dnia, w którym został odwołany, gdyż wcześniej zostały wydane dyspozycje do zakupu odpowiedniej ilości produktów do przygotowania posiłku.
 • W szczególnych przypadkach, gdy rodzic/opiekun prawny dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, kierownik świetlicy nalicza opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni.
 • W przypadku nieuzasadnionej lub niezgłoszonej nieobecności na obiedzie, uiszczona z góry opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi.
 • Każda zgłoszona nieobecność jest odliczana od kwoty żywienia w następnym okresie żywieniowym. Kierownik świetlicy poda do wiadomości rodzica/opiekuna prawnego przez e-dziennik wartość opłaty pomniejszoną o zgłoszone nieobecności. Nie należy samodzielnie naliczać zwrotów za niewykorzystane obiady.
 • Z uwagi na koniec okresu rozliczeniowego, w miesiącu grudniu oraz czerwcuodpisy nie będą przyjmowane.Możliwe jest jednak wskazanie „z góry” dni, w których wiadomo, że dziecko
  nie będzie jadło obiadów i naliczenie przez kierownika świetlicy opłaty pomniejszonej o kwotę  
  za zgłoszone dni.
 • Rodzic/opiekun prawny zapisuje ucznia na dożywianie na cały rok szkolny. Rezygnację
  z dożywiania należy zgłosić (w formie pisemnej lub przez e-dziennik) najpóźniej na dwa dni przed końcem poprzedniego miesiąca u kierownika świetlicy. W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji
  z obiadów, rodzic/opiekun prawny ponosi koszty płatności do dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie. 
 • 8
Zasady wydawania posiłków i zachowania w stołówce
 
        1.  Obiad wydawany jest uczniom na podstawie listy uczniów zgłoszonych przez rodziców/opiekunów
             prawnych, którzy uiścili opłatę za posiłki.
      2. Obiady wydawane są w godzinach 11.25 – 13.40, zgodnie z odrębnym harmonogramem
            udostępnionym uczniom na tablicy informacyjnej przy stołówce szkolnej, na parterze szkoły.
 • W ciągu dnia uczeń może przyjść na obiad jeden raz.
 • Przed obiadem należy starannie umyć ręce gorącą wodą z mydłem.
 • Wierzchnie okrycia i plecaki należy pozostawić poza stołówką, w miejscach do tego wyznaczonych.
 • Podczas pobytu w stołówce  uczniowie zachowują się cicho i kulturalnie.
 • Uczniowie powinni spokojnie poruszać się po stołówce szkolnej dbając o bezpieczeństwo własne
  i innych.
 • Przed okienkiem obowiązuje kolejka w jednym szeregu. Do  okienka uczniowie powinni podchodzić kolejno, bez przepychania.
 • Po spożyciu posiłku uczniowie zobowiązani są pozostawić swoje miejsce w należytym porządku, zasunąć krzesło, a naczynia i sztućce odnieść do wyznaczonego okienka.
 • Uczniowie powinni stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących, intendenta oraz personelu kuchni.
 • Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w stołówce osobom, które nie spożywają posiłków, w tym również rodzicom/opiekunom uczniów.
 • Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzic/opiekun prawny..
 • 9
Postanowienia końcowe
 • O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Iławie.
 • Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Dyrektor Szkoły.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 4
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Tyszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-04 11:39:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Damian Fijałkowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-04 11:39:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Damian Fijałkowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-04 11:43:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
233 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony